Novinky a certifikace

Nátěr fasády
 
Více...
Čistíme fasády od nánosů a plísní
 
Více...
Certifikace Saint-Gobain
Certifikace pro aplikaci materiálů firmy Saint -Gobain Weber Terranova, a.s.
Více...
Certifikace Baumit
Cetifikát pro kontaktní zateplovací systémy Baumit
Více...

Politika

Organizace THERMCOM s.r.o. působí v segmentu stavebních prací orientovaných na provádění bytových, občanských, průmyslových a inženýrských staveb, rekonstrukce objektů a sanace vad panelové výstavby včetně zateplování a výměny oken. Zákazníky organizace tvoří státní organizace, obce, společenství vlastníků jednotek ale i právnické a fyzické osoby. Organizace se zaměřuje na region Vysočina.

Organizace vznikla v roce 2009 a pro zvýšení své důvěryhodnosti svůj rozjezd spojila se zavedením systému managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001. Systém následně převedla na integrovaný systém managementu kvality (ČSN EN ISO 9001:2009), environmentu (ČSN EN ISO 14001:2005) a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (ČSN OHSAS 18001:2008).

Organizace si od zavedení tohoto integrovaného systému slibuje posílení své pozice u zákazníků. Současně závazkem k neustálému zlepšování chce organizace dosáhnout v každé oblasti každoročních pozitivních změn. V oblasti kvality patří k samozřejmostem dodržování kvalitativních a termínových ukazatelů. V oblasti životního prostředí se organizace zaměřuje na okolní prostředí, čímž organizace dává najevo svůj zájem o životní prostředí a snahu přispět k zachování těchto důležitých hodnot pro další generace. Nelze opomenout i oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, kdy se do středu pozornosti dostává pracovník, jeho bezpečnost a vytvoření pracovního prostředí, které má co nejmenší vliv na jeho zdraví.

Jakkoli to může znít jako fráze, vedení organizace dospělo k závěru, že jí vyvíjené podnikatelské aktivity bude nadále rozvíjet tak, aby, kromě svého zisku, v co možná největší míře eliminovala ohrožení životního prostředí a bezpečnostní rizika spojená s prováděním těchto prací.

Na základě této strategie organizace vyhlašuje tuto politiku:

-    Usilujeme o to, abychom nadále patřili na přední místo mezi podobně zaměřené organizace v regionu.
-    Usilujeme o prosazení organizace v okolních regionech.
-    Budeme nadále zvyšovat rozsah prací doplňováním strojního parku a zvyšováním kvalifikace našich pracovníků.
-    Nadále se budeme snažit o důsledné porozumění potřebám našich zákazníků a to důsledným zpracováním jejich      požadavků a vysokou úrovní komunikace.
-    Vedoucí pracovníci budou nadále vytvářet kulturu organizace tak, aby naši pracovníci plně chápali, že zaměření na potřeby  zákazníka rozhoduje o našem úspěchu.
-    Budeme nadále působit na své pracovníky cíleným výcvikem tak, aby jejich povědomí, o vlivu realizovaných prací na životní prostředí a ohrožení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, bylo zvyšováno a současně se aktivně projevilo při realizačních pracích.
-    Plně budeme uplatňovat procesní přístup při řízení realizace zakázek a je nám zřejmé, že řízení procesů bez jejich    provázanosti a uvědomění si jejich vzájemného působení není možné.
-    Plně si uvědomujeme, že nedílnou součástí našeho úspěchu je i neustálé zlepšování.
-    Pouze rozhodování na základě správně vyhodnocených informací získaných z realizačního procesu, interních auditů a zjišťování spokojenosti zákazníků je předpokladem správného směřování organizace.
-    Budeme nadále prohlubovat naše dobré vztahy s dodavateli tak, aby naše vztahy zůstaly pro obě strany vzájemně výhodnými. Současně budeme na tyto dodavatele působit tak, aby se zapojili k námi vyznávaným hodnotám.
-    Usilujeme o vysokou produktivitu práce, odstraňování všech forem plýtvání a uspokojování potřeb zákazníků, přičemž klademe důraz na plnění všech legislativních požadavků s důrazem na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a ochranu životního prostředí.
-    Budeme dodržovat a plnit požadavky platné legislativy týkající se ochrany životního prostředí a přijímat opatření ke snížení množství odpadů a energetické náročnosti výrobních procesů a současně se budeme snažit o minimalizaci dopadů našich činností na okolní prostředí a zdraví pracovníků a obyvatel v oblastech realizace zakázek.


Jihlava
26.02.2011